Algemene voorwaarden

Betreffende de koopovereenkomst geeft Borghuis Tuinmeubelen aan: • lid te zijn van de Centrale Branchevereniging Wonen. • Levertijden worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor overschrijding door overmacht. Het geeft geen recht tot annulatie van de order. • Indien goederen niet via de normale weg of lift vervoerd kunnen worden zullen extra kosten doorberekend worden aan de afnemer. • Bij aankoop van natuursteen dient de route van de auto tot de plaats van bezorging verhard te zijn. De route dient minimaal 75 cm. breed te zijn. Natuursteen wordt alleen bezorgd op de begane grond, op een verdieping alleen indien het blad verticaal in de lengte richting in de lift past. Op en afstapjes in de route dienen niet te hoog te zijn (max. 15 cm.). Trapjes in een tuin, zitkuilen e.d. zijn een niet te nemen hindernis, hierdoor kunnen wij daar dus geen natuursteen bezorgen. Uitzonderingen alleen vooraf na akkoord met Borghuis Tuinmeubelen. • De werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen. • Bij te late betalingen behouden wij ons het recht om vanaf factuurdatum een vergoeding wegens renteverlies ten bedrag van de wettelijke rente in rekening te brengen. • Druk- en zetfouten voorbehouden.

Uittreksel uit de Algemene Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen.

Deze Algemene Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen zijn tot stand gekomen in april 1996 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfsreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 december 2005.

Definities In deze voorwaarden worden verstaan onder:

a. de verkoper/opdrachtnemer: de ondernemer lid van de Centrale Branchevereniging Wonen; b. de afnemer: de opdrachtgever, koper, aanbesteder of een ieder die met de verkoper/opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de verkoper/opdrachtnemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

De levertijd Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de verkoper/opdrachtnemer bij een overeenkomst met de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

De aflevering 1. Tenzij anders is overeengekomen wijst de ondernemer de afnemer er tijdig voor de aflevering op, dat de afnemer op straffe van vergoeding van directe schade en kosten verplicht is ervoor te zorgen dat: -de plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering mogelijk te maken.

Het vervoer en beschadiging bij aflevering 1. In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte goederen door de ondernemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt. 2. Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer binnen 2 werkdagen na aflevering bij de ondernemer melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

De betaling Koop en verkoop

a. Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene condities betaling per IDEAL (in een beveiligde omgeving), of anders (REMBOURS) na overleg b. De verkoper/opdrachtnemer die een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen.

Opschorten betalingsverplichting De afnemer is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Eigendomsvoorbehoud Zolang de afnemer geen volledige betaling heeft verricht, blijven de goederen naar rato van het verschuldigde bedrag eigendom van de verkoper/opdrachtnemer.

De annulering Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij de verkoper/opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

De opslag van goederen A. Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de afnemer de goederen niet wil aanvaarden, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer is na weigering dan welk na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

B. Indien de goederen door de afnemer volledig zijn betaald, zal de verkoper/opdrachtnemer de goederen maximaal drie maanden in opslag houden zonder berekening aan de afnemer van de opslag kosten, tenzij anders overeengekomen.

C. Het risico van brand en beschadiging wordt door de verkoper/opdrachtnemer voor zijn rekening door assurantie gedekt.

D. De opslagkosten zullen per maand 1% bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen goederen, met een minimum van €50,- tenzij de verkoper/opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn kosten hoger zijn of de afnemer aannemelijk kan maken dat deze lager zijn.

De garantie 1. De afgeleverde zaak moet de eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging.

2. Daarnaast heeft de afnemer garantie, voor zover het betreft gebreken waarvan de verkoper/opdrachtnemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik, volgens het volgende systeem:

-tot twee jaar na factuurdatum:

De kosten van reparatie, respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de verkoper/opdrachtnemer.

-na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum:

De kosten van reparatie, respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de verkoper/opdrachtnemer.

A. Deze garantieregeling geldt onverminderd het recht van de afnemer om de overeenkomst te ontbinden en /of schadevergoeding te vorderen, indien aan de wettelijke vereisten daartoe is voldaan.

B. De datum van indiening van de klacht door de afnemers is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.

C. Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan de verkoper/opdrachtnemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.

D. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde goederen of van het uitgevoerde werk.

E. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke reclame uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.

F. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastigheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen dan wel handelsusance, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

De geschillenregeling Eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan: De Geschillencommissie Wonen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de afnemer zijn klacht eerst aan de verkoper heeft voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de verkoper/opdrachtnemer is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Wanneer de afnemer een klacht voorlegt aan de geschillencommissie, is de verkoper/afnemer aan deze keuze gebonden.

Een uitgebreid exemplaar van de Algemene Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen is verkrijgbaar bij Borghuis Tuinmeubelen